Mitsubishi Electric HALLE huisregels

Verdere informatie over toegestane/niet toegestane voorwerpen en alle gedragsregels vindt u in onze Huisregels.

Op het moment dat de bezoeker de Mitsubishi Electric HALLE betreedt, accepteert hij de volgende huisregels: 

1. Algemeen

Ter bescherming van bezoekers en medewerkers past de Mitsubishi Electric HALLE de bepalingen toe van de regelgeving met betrekking tot plaatsen van bijeenkomst. Bij het betreden van de Mitsubishi Electric HALLE moeten de huisregels in acht worden genomen en de aanwijzingen van de veiligheidsdienst en de overige medewerkers moeten worden opgevolgd. Het is principieel verboden het toneel te betreden of op dranghekken e.d. te klimmen. Bij overtreding houdt de betreffende organisator zich het recht voor personen te gelasten het gebouw te verlaten en voor de duur van de voorstelling niet meer binnen te laten.

 2. Kinderbeschermingswet

Het Jugendschutzgesetz (vgl. Kinderbeschermingswet - ter bescherming van jeugdigen in het openbaar) van 1 januari 2009 is van toepassing (zie ook het punt 'Uittreksel uit het JuSchG - Jugendschutzgesetz onder menupunt AGB - Algemene Leveringsvoorwaarden).

3. Veiligheid

Gevaarlijke voorwerpen, zoals gascontainers, vuurwerk, fakkels, wapens van iedere soort en voorwerpen die als projectielen kunnen worden gebruikt (met name flessen en blikjes) zijn principieel niet toegestaan in de Mitsubishi Electric HALLE. Het veiligheidspersoneel heeft het recht deze voorwerpen bij niet naleving weg te nemen en/of de bezoeker niet toe te laten.

4. Mediadragers

Mediadragers in de zin van deze wetgeving zijn concrete apparaten die teksten, beeldmateriaal of geluidsmateriaal bevatten en die dit materiaal kunnen weergeven, die voor rechtstreekse weergave bestemd zijn of die in afspeelapparatuur zijn ingebouwd. Verspreiding, beschikbaar stellen, aanbieden of toegankelijk maken van mediadragers staat gelijk met digitale verspreiding, beschikbaar stellen, aanbieden of toegankelijk maken, voor zover het geen omroep betreft in de zin van art. 2 Rundfunkstaatsvertrag (vgl. Mediawet). Het is niet toegestaan de hierboven genoemde apparatuur mee naar binnen te nemen en opnames van welke aard dan ook te maken. Ieder geval van misbruik kan door de organisator strafrechtelijk worden vervolgd.

5. Te laat komen voor het begin van een concert

Als een bezoeker met een kaartje pas na de aanvang van een concert binnenkomt, heeft hij tot de eerstvolgende pauze tijdens de voorstelling geen recht op de zitplaats die op het kaartje vermeld staat. In plaats daarvan kan hij plaats nemen op een plaats die hem door de zaalwachter wordt aangewezen.

6. Geldigheidsduur van toegangskaarten

Toegangskaarten zijn niet meer geldig buiten het controlegebied van de Mitsubishi Electric HALLE.

Uittreksel uit het 'Jugendschutzgesetz' (vgl. Kinderbeschermingswet) van 1 januari 2009

NB: De Mitsubishi Electric HALLE is niet aansprakelijk voor de volledigheid en juistheid van de verstrekte informatie.   

§ 1 Begripsbepalingen

(1) In de zin van deze wet 

  • zijn kinderen personen die nog geen 14 jaar oud zijn,
  • zijn jongeren personen die 14 jaar oud zijn, maar nog geen 18 jaar,
  • is een verzorger een persoon die alleen of samen met een andere persoon volgens de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek het zorgrecht heeft,
  • is een persoon die belast is met opvoeding iedere persoon ouder dan 18, voor zover deze langdurig of tijdelijk op grond van een overeenkomst met een verzorger opvoedende taken uitvoert, of een kind of jongere in het kader van opleiding of jeugdzorg begeleidt.

(...)

(5) Hetgeen bepaald is in art. 2 tot 14 van deze wet is niet van toepassing op gehuwde jongeren.

§ 2 Controle- en bewijsplicht 

(1) Voor zover het volgens deze wet de begeleiding door een persoon met een opvoedende taak betreft, moeten de personen genoemd in art. 1, lid 1, nummer 4 desgevraagd hun bevoegdheid kunnen aantonen. In gevallen van twijfel zijn organisatoren en exploitanten verplicht de bevoegdheid te controleren. 

(2) Personen, voor wie in het kader van deze wet leeftijdsgrenzen gelden, moeten desgevraagd hun leeftijd op een passende wijze kunnen aantonen. In gevallen van twijfel zijn organisatoren en exploitanten verplicht de leeftijd te controleren. 

§ 3 Bekendmaking van de voorschriften

(1) Organisatoren en exploitanten zijn verplicht de voorschriften conform de artikelen 4 tot 13, zoals deze gelden voor evenementen en bedrijfsinrichtingen en bij openbare filmvoorstellingen, de leeftijdscategorieën van films of de colofon van de aanbieder volgens art. 14, lid 7 middels een duidelijk zichtbare en goed leesbare mededeling kenbaar maken.

(...)

§ 5 Dansevenementen

(1) Het is kinderen en jongeren jonger dan 16 jaar zonder de begeleiding door een verzorger of een persoon belast met de opvoeding niet toegestaan openbare dansevenementen te bezoeken. Jongeren vanaf 16 jaar hebben hoogstens tot 24.00 uur toegang.

(2) In afwijking van lid 1 mogen kinderen tot 22.00 uur en jongeren jonger dan 16 jaar tot 24.00 uur aanwezig zijn, wanneer het dansevenement wordt georganiseerd door een instantie op het gebied van de jeugdzorg of wanneer de aanwezigheid gewenst is wegens artistieke deelname of uit folkloristisch oogpunt. 

(3) De betrokken instantie kan uitzonderingen toestaan.

§ 7 Evenementen en bedrijven die schadelijk zijn voor jongeren

Wanneer er van een evenement of een bedrijf een gevaar uitgaat voor het lichamelijk, geestelijke of psychische welzijn van kinderen of jongeren, kan de betreffende instantie gelasten dat de organisator of exploitant kinderen en jongeren niet zal toelaten. De verordening kan leeftijdsgrenzen, tijdslimieten of andere voorwaarden bevatten als deze het gevaar uitsluiten of in hoge mate verminderen.

§ 9 Alcoholhoudende dranken

(1) In cafés, bij verkooppunten en overal anders in het openbaar mogen geen 

1. brandewijn, brandewijnhoudende dranken of levensmiddelen die brandewijn in grotere hoeveelheden bevatten aan kinderen en jongeren worden verkocht of ter consumptie worden aangeboden, 

2. andere alcoholhoudende dranken mogen niet aan kinderen en jongeren onder de 16 jaar worden verkocht, noch.

(2) Lid 1, nummer 2 is niet van toepassing wanneer jongeren worden begeleid door een persoon die het zorgrecht heeft. 

(3) In het openbaar mogen alcoholhoudende dranken niet worden aangeboden in automaten. Dit is niet van toepassing wanneer een automaat 

1. is opgesteld op een plek die niet toegankelijk is voor kinderen en jongeren, of 

2. in een bedrijfsmatig gebruikte ruimte is opgesteld en wanneer technische voorzieningen of voortdurend toezicht verzekeren dat kinderen en jongeren geen toegang hebben tot de alcoholhoudende dranken. 

§ 20 nummer 1 van het Gaststättengesetz (Horecawet) blijft onverlet.

(...)

§ 10 Roken in het openbaar, rookwaren

(1) In cafés, bij verkooppunten en elders in het openbaar mogen geen rookwaren worden verkocht aan kinderen of jongeren onder de 16, noch mag hen het roken worden toegestaan. 

(2) In het openbaar mogen rookwaren niet worden aangeboden in automaten. Dit is niet van toepassing wanneer een automaat 

1. is opgesteld op een plek die niet toegankelijk is voor kinderen en jongeren onder de 16, of 

2. wanneer technische voorzieningen of voortdurend toezicht verzekeren dat kinderen en jongeren geen toegang hebben tot de rookwaren.